Υπόμνημα της ΠΟΕ - ΥΕΘΑ προς τον κ. Βερναδάκη

22 Ιανουαρίου 2016

Κύριε Υπουργέ,

Εν όψιν της συζήτησης και ψήφισης του Νόμου: «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοικήσεις», σας παραθέτουμε ορισμένες βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις τις οποίες θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικές στην κατεύθυνση της αντικειμενικότερης και δικαιότερης εφαρμογής του Νόμου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  1. Να διευκρινιστεί η μοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέση ευθύνης στα πλαίσια δικαιότερης αντιμετώπισης.
  2. Να μοριοδοτηθεί η καλή και η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας και όχι μόνο η άριστη γνώση
  3. Να μοριοδοτηθεί διαφορετικά ο βασικός τίτλος σπουδών για ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ κατηγορίες καθώς αυτός δεν είναισυγκρίσιμος.
  4. Ολομέλεια Δνσης – Τμήματος (άρθρο 23 σε συνδυασμό με το άρθρο 17).

Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχει δυσκολία εφαρμογής λόγω της μεικτής δομής (Στρατιωτικών και Πολιτικών Υπαλλήλων), στο ίδιο τμήμα ή Δνση.

Στην μεικτή σύνθεση τις περισσότερες φορές ο αριθμός των υπαλλήλων είναι μικρός έως ελάχιστος σε σχέση με τον αριθμό των Στρατιωτικών.

Δεδομένου ότι ο υπό ψήφιση νόμος δεν περιλαμβάνει το στρατιωτικό προσωπικό, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του και επομένως οι υπηρετούντες σε αυτές τις Δνσεις, πολιτικοί υπάλληλοι θα έχουν διαφοροποίηση στον τρόπο αξιολόγησης σε σχέση με την επίτευξη της στοχοθεσίας.

  1. Αξιολόγηση του Προϊσταμένου Δνσης από τους Προϊσταμένους των υφιστάμενων Τμημάτων βάση ανώνυμου ερωτηματολογίου.

Το στοιχείο της ανωνυμίας συνιστά δέσμευση για τον Διευθυντή και σοβαρά προβλήματα στην άσκηση του διευθυντικού έργου.

Δεν είναι υγιές για την δημόσια διοίκηση, καλλιεργεί έλλειψη ευθύνης και θάρρους της γνώμης και εξαιτίας αυτού εμφιλοχωρούν ευθυνοφοβία, τακτικισμοί και κακές πρακτικές με ευνόητα αποτελέσματα.

  1. Άρθρο 25 (άρθρο 80,παράγραφος 4 εδαφ. Γ)

Η κατάταξη των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ στον εισαγωγικό βαθμό Β κρίνεται υπερβολική και άδικη για τους λοιπούς υπαλλήλους, δεδομένου ότι οι απόφοιτοι μπορεί να έχουν βασικό τίτλο σπουδών άσχετο με το Διοικητικό Δίκαιο και επειδή ως γνωστόν η πράξη απέχει πολύ από τη θεωρία δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και διοικητική ωρίμανση υπαλλήλου Β βαθμού και τα εξ’ αυτού δικαιώματα.

  1. Άρθρο 85- Κριτήρια Επιλογής

(Α) Μέχρι 1000 μόρια η μοριοδότηση βάσει τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων.

(Β) Μέχρι 1000 μόρια η μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης.

Οι συντελεστές βαρύτητας θα πρέπει να είναι ίσοι ή τουλάχιστον να έχουν μικρότερη διαφορά, λαμβανομένου υπόψη ότι για μεταπτυχιακές σπουδές χορηγείται στον υπάλληλο εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές (παλαιότερα προσαυξημένες μέχρι 70%) καθώς επίσης το γεγονός ότι η εκπαίδευση σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, έχει ιδιωτικοποιηθεί. Συγκεκριμένα, ένας υπάλληλος ο οποίος παραμένει στη θέση του και παρέχει συνέχεια εργασία ή ο όποιος δε διαθέτει την οικονομική δυνατότητα παρακολούθησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, αδικείται έναντι ενός ο οποίος έχει επωφεληθεί της παραπάνω δυνατότητας.

Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων

(α) Βασικός τίτλος σπουδών : 100 μόρια

(β) Δεύτερος τίτλος σπουδών : 30 μόρια

(γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας : 150 μόρια

Κρίνεται υπερβολική η μοριοδότηση του μεταπτυχιακού σε σχέση με τον βασικό και τον δεύτερο τίτλο σπουδών (συνήθως τετραετείς σπουδές και κατατακτήριες εξετάσεις, χωρίς δικαίωμα εκπαιδευτικής άδειας).

  1. Μοριοδότηση Αποφοίτων Σχολής Εθνικής Άμυνας και Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

Στα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα (άρθρο 85 παρ. 3α) να μοριοδοτούνται και οι απόφοιτοι των Ανωτέρω Σχολών με 100 μόρια όπως προβλέπει ο υπαλληλικός κώδικας ν. 3528/07 άρθρο 84, καθόσον οι επιτυχόντες ΠΕ υπάλληλοι έχουν υποστεί μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις στρατηγικές και γεωπολιτικές σπουδές.

Κύριε Υπουργέ,

θα σας παρακαλέσουμε θερμά να ορίσετε μια συνάντηση με την Διοίκηση της Π.Ο.Ε-Υ.ΕΘ.Α το συντομότερο δυνατό.

Κατανοώντας τις δυσκολίες του χρόνου σας, θα είμαστε μαζί σας περιεκτικοί και σύντομοι, καθότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει ιδιαιτερότητες και άρα θα υπάρξουν προβλήματα με την εφαρμογή του νόμου.