Υπόμνημα προς Υπουργό

31 Ιανουαρίου 2018

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση και καθήκον  να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη και την πρόοδο που έχει μέχρι στιγμής η εκπόνηση του νέου σχεδίου Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ, το οποίο εκπροσωπούμε ως η αντιπροσωπευτικότερη Δευτεροβάθμια Οργάνωση του εργασιακού μας χώρου.

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την επεξεργασία του νέου οργανισμού είναι τα παρακάτω:

  • Το έτος 2013 ξεκίνησε η επεξεργασία της αναδιοργάνωσης των δομών και υπηρεσιών του Υπουργείου μας. Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκαν επιτροπές στις οποίες συμμετείχαμε και εμείς. Το έργο των επιτροπών σταμάτησε το 2015 λόγω των εκλογών και της αλλαγής της πολιτικής ηγεσίας. Το μέχρι τότε έργο των επιτροπών είχε την πλήρη αποδοχή της στρατιωτικής ηγεσίας των επιτελείων.
  • Το έτος 2016 με το σχετικό (α) συγκροτήθηκαν επιτροπές, οι οποίες αποτελούνταν από εκπροσώπους των Διευθύνσεων Οργάνωσης των Κλάδων, των Διευθύνσεων Πολιτικού Προσωπικού και της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ.

Κύριο αντικείμενο των Επιτροπών αυτών ήταν η εκπόνηση του νέου σχεδίου Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού.

Οι Επιτροπές αυτές ολοκλήρωσαν το έργο τους τον Ιανουάριο του 2017 λαμβάνοντας υπόψη: Τα Οργανογράμματα των Υπηρεσιών, το έργο κάθε υπηρεσίας καθώς και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά  του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε κάθε Επιτελείο  ανά κατηγορία και κλάδο εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα:

  • Για το ΓΕΣ υπήρξε ομοφωνία της Επιτροπής και αποδοχή του πρακτικού της από την Στρατιωτική Ηγεσία για τις θέσεις ευθύνης και την στελέχωσή τους.
  • Για το ΓΕΝ το πρακτικό της επιτροπής έφερε την υπογραφή του κ. Α/ΓΕΝ .
  • Για το ΓΕΑ το πρακτικό της Επιτροπής δεν υιοθετήθηκε από τον τότε Αρχηγό ΓΕΑ.
  • Για το ΓΕΕΘΑ το πρακτικό της Επιτροπής είχε την αποδοχή της Στρατιωτικής Ηγεσίας.

Ακολούθως με  το σχετικό (β) ορίστηκε  και συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας υπό την προεδρία της Ειδικής Γραμματέως, κας Κ. Παπαλεωνίδα και μέλη τις Διευθύντριες Πολιτικού Προσωπικού  των τριών Επιτελείων, εκπροσώπους των Διευθύνσεων Οργάνωσης των Επιτελείων, τον πρόεδρο της ΠΟΕ- ΥΕΘΑ καθώς και έναν εκπρόσωπο της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΥΕΘΑ.

Αντικείμενο της ως άνω ομάδας εργασίας  ήταν η επεξεργασία – εκπόνηση του Π.Δ του Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠ.ΕΘ.Α βασιζόμενη στα πρακτικά των πρώτων Επιτροπών.

Η διαδικασία  διεξήχθη με καθημερινή παρουσία και καθοδήγηση της κυρίας Ειδικής Γραμματέως. Η πρόταση του σχεδίου του Π.Δ ολοκληρώθηκε με ελάχιστες διαφοροποιήσεις ως προς τη δομή και την αποτύπωση των θέσεων ευθύνης για το ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ  με την άριστη συνεργασία των αντίστοιχων Διευθύνσεων Οργάνωσης.

Όσον αφορά το ΓΕΑ, ο τότε Αρχηγός  με έγγραφό του, ανάτρεψε την πρόταση της πρώτης επιτροπής, προτείνοντας παράλληλα τροποποίηση προς το χειρότερο, ως σχετικό (γ).

Μετά από διαμεσολάβηση της Ειδικής Γραμματέως προς τον κ. Α/ΓΕΑ, διατυπώθηκε νέα πρόταση, μια  πρόταση όμως που δυστυχώς δεν συζητήθηκε ποτέ στο πλαίσιο της Επιτροπής.

Κατά την διάρκεια των εργασιών της ομάδας εργασίας συζητήθηκαν απόψεις σχετικά με τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης από τις κατηγορίες εκπαίδευσης καθώς και για το προβάδισμα των κατηγοριών. Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της ΠΟΕ -ΥΕΘΑ κατέθεσε την άποψη ότι «εκτός των περιπτώσεων των μεγάλων Διευθύνσεων, οπουδήποτε αλλού πρέπει να συντρέχουν ισότιμα και οι δυο κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ». Η κα Ειδική τόνισε   «πως ο Οργανισμός θα αποτελέσει  έργο μακράς πνοής, όπου με γνώμονα το εργαλείο των περιγραμμάτων θέσεων, θα αναδεικνύονται τα προσόντα που θα πρέπει να κατέχει ο Υπάλληλος που θα διεκδικεί την αντίστοιχη θέση ευθύνης» .

Η ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της χωρίς ποτέ να τεθούν υπ όψιν της τα ολοκληρωμένα οργανογράμματα των Επιτελείων και των Γενικών Διευθύνσεων.

Στη συνέχεια, η κα. Ειδική Γραμματέας προέβη σε αλλαγές του προτεινόμενου σχεδίου, τις οποίες ανακοινώσε μόνο στις Διευθύντριες Πολιτικού Προσωπικού των Επιτελείων. Οι αλλαγές επικεντρώθηκαν στη στελέχωση των θέσεων ευθύνης, με παρέμβαση στο  προβάδισμα κυρίως της κατηγορίας ΠΕ και με τη χρήση του όρου  «εν ελλείψει». Οι αλλαγές αυτές ανήλθαν σε ποσοστό άνω του 50%. Το σχέδιο αυτό εστάλη στις Μονάδες και Υπηρεσίες των Επιτελείων (χωρίς την ενημέρωση των Επιτροπών) με αποτέλεσμα να προταθούν αλλαγές,  οι οποίες ήταν αποσπασματικές και έδιναν την εντύπωση ότι αποτύπωναν συγκεκριμένες θέσεις. Έτσι άλλαξε η μορφή του οργανισμού σε  βάρος της συνοχής και ομοιομορφίας του.

Ζητήσαμε από την Ειδική Γραμματέα να μας επιδοθεί  το σχέδιο του Π.Δ ώστε να έχουμε νέα διαβούλευση για καλύτερα αποτελέσματα. Η  κατηγορηματική άρνηση της Ειδικής Γραμματέως στην πρότασή μας, οδήγησε την ΠΟΕ-ΥΕΘΑ , με ομόφωνη απόφαση των Οργάνων της, να   πραγματοποιήσει τρίωρη στάση εργασίας στις 29/9 /17, στηλιτεύοντας την τακτική και προτείνοντας παράλληλα νέα συνεργασία που δυστυχώς απορρίφτηκε για μια ακόμα φορά.

Στη συνέχεια το προτεινόμενο σχέδιο εισήχθη στα Ανώτατα Συμβούλια και στο ΣΑΓΕ, τα οποία διατύπωσαν συγκεκριμένες προτάσεις και διορθώσεις, συνδυάζοντας την λειτουργικότητα  των Υπηρεσιών – Μονάδων με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου.  υ

Η Ειδική Γραμματέας με μια άνευ προηγουμένου ενέργεια για το Υπουργείο μας αντί να ενσωματώσει πλήρως τις αποφάσεις των Ανωτάτων Συμβουλίων και του ΣΑΓΕ στον κύριο κορμό του σχεδίου του Π.Δ, προέβη σε επιλεκτική υιοθέτηση των προτάσεων τους.

Κύριε Υπουργέ,

Οι επιτροπές των Επιτελείων πρότειναν τη στελέχωση των θέσεων με γνώμονα το αντικείμενο της κάθε θέσης, σε συνδυασμό  με τον αριθμό και τη διαθεσιμότητα των υπηρετούντων. Η ΠΟΕ ΥΕΘΑ εκπροσωπεί σέβεται και στηρίζει όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης των υπαλλήλων, δεν υποβιβάζει καμία, απλά θεωρεί  ότι σε ένα σύγχρονο και ρεαλιστικό οργανισμό όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να έχουν το κίνητρο για την εξέλιξη τους αναλόγως των προσόντων τους.

Θεωρούμε ότι η εφαρμογή του προβαδίσματος με την χρησιμοποίηση του όρου «ελλείψει» μεταξύ των κατηγοριών (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) είναι κάτι που δεν συνάδει με την σύγχρονη αντίληψη στον Δημόσιο Τομέα και τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως αυτές αποτυπώθηκαν στον Ν.4369/16 (ν. Βερναρδάκη).

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι σε δώδεκα (12) Οργανισμούς  Υπουργείων που εκδόθηκαν σε Π.Δ από 8/2017 έως 11/2017 μόνο σε ένα Υπουργείο υπάρχει ο όρος «ελλείψει» σε όλο το φάσμα της στελέχωσης των θέσεων.

Τα Π.Δ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Δ ΦΕΚ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 82 117Α/10-8-2017
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 96 136Α/11-9-2017
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 97 138Α/15-9-2017
ΥΓΕΙΑΣ 121 148Α/9-10-2017
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 122 149Α/10-10-2017
ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 123 151Α/12-10-2017
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 127 157Α/20-10-2017
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 132 160Α/30-10-2017
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 133 161Α/30-10-2017
ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 134 168Α/6-11-2017
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 141 180Α/23-11-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 142 181Α/23-11-2017

 

Κύριε Υπουργέ,

η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ σταθμίζοντας όλες τις εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη της την σοβαρότητα του θέματος :

  1. Απαιτεί την ενσωμάτωση στο σχέδιο του Π.Δ όλων των προτάσεων των Ανωτέρων Συμβουλίων και του ΣΑΓΕ.
  2. Ζητά να εξεταστούν διορθωτικές προτάσεις ανά Επιτελείο οι οποίες γίνονται με βάση την γνώση των εργασιακών χώρων και θα βοηθήσουν στην λειτουργικότητα και βελτίωση της απόδοσης των Μονάδων -Υπηρεσιών του Υπουργείου μας.
  3. Ζητάμε την εξάλειψη του όρου «εν ελλείψει» και να διατυπωθούν τα προβαδίσματα όπως στους Οργανισμούς των υπολοίπων Υπουργείων ( βλέπε σχετικό πίνακα).

 

Κύριε Υπουργέ,

 Πιστεύουμε πως με την ταχύτητα των αποφάσεων που σας διακρίνει, το ειδικό σας βάρος, καθώς επίσης και με την προσωπική άποψη που έχετε σχηματίσει από τις συνεχείς επισκέψεις σας σε όλες τις μονάδες του Υπουργείου ανά την Επικράτεια,  θα συμβάλλετε στην κατάρτιση ενός  Οργανισμού που θα είναι εργαλείο εξέλιξης του προσωπικού για πολλά χρόνια και παράλληλα θα ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο  προσωπικού μέσα από τη Νέα Κινητικότητα,  που τόσο ανάγκη έχει το Υπουργείο μας.

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2018/01/ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΥΠΟΥΡΓΟ-_3165.docx" viewer="microsoft"]

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2018/01/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ-_3165.docx" download="none" viewer="microsoft"]