Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις

19 Φεβρουαρίου 2014

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/N4238_PEDY.pdf" viewer="google"]