1. Σας ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύτηκε η σχετική υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία παρέχεται στους εν ενεργεία πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από τους Ιατρούς των Μονάδων-Υπομονάδων-Συγκροτημάτων και Σχηματισμών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς επίσης και των Γενικών Επιτελείων.

2. Ως εκ τούτου από την 8η Νοεμβρίου 2018, το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, δύναται να προσέρχεται για ιατρική εξέταση στα ιατρεία των Μονάδων που υπηρετούν.

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2018/11/VKOLLINTZOGIANNAKIS.20-11-18-09-25-51.757.pdf" viewer="google"]

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

 [embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2018/08/document-5.pdf" download="all" viewer="google" text="Κατέβασμα"]

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 54 του ν.4178/2013 (Α’ 174), όπως ισχύει, ορίζουν τα εξής: «1. Η οργάνωση και λειτουργία των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθορίζεται με τους Οργανισμούς των φορέων αυτών, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

2. Με τους Οργανισμούς τωνφορέων της παραγράφου 1 καθορίζονται: α) … β) … γ) … δ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, οι κλάδοι από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, καθώς και τυχόν πρόσθετα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης ευθύνης»....

 

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2018/06/egkyklios-gerovasili-18-iouniou-20182461.pdf" viewer="google"]

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2018/01/7ΧΔΦΗ-ΑΚΝ.pdf" download="all" viewer="google" text="Κατέβασμα"]

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.pdf" viewer="google"]

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/ΩΥΣΒ465ΦΘΕ-ΒΩΛ.pdf" viewer="google"]