Προβάδισμα κατηγοριών - προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

17 Ιουνίου 2018

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 54 του ν.4178/2013 (Α’ 174), όπως ισχύει, ορίζουν τα εξής: «1. Η οργάνωση και λειτουργία των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθορίζεται με τους Οργανισμούς των φορέων αυτών, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

2. Με τους Οργανισμούς τωνφορέων της παραγράφου 1 καθορίζονται: α) … β) … γ) … δ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, οι κλάδοι από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, καθώς και τυχόν πρόσθετα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης ευθύνης»....

 

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2018/06/egkyklios-gerovasili-18-iouniou-20182461.pdf" viewer="google"]