Νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν το Πολιτικό Προσωπικό του Άμυνας

22 Δεκεμβρίου 2019

Ένα πρόβλημα που ανησυχεί ιδιαίτερα τους συναδέλφους που υπηρετούν σε μονάδες οι οποίες πρόκειται στο μέλλον να κλείσουν, να συγχωνευτούν ή να μεταφερθούν, είναι να υπάρχει η δυνατότητα για μετακίνηση τους σε μονάδα άλλου Επιτελείου, χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή τους στην κινητικότητα.

Η Ομοσπονδία έθεσε το σοβαρό αυτό θέμα στον κ. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μας και ο κ. Οικονόμου με συνοπτικές διαδικασίες έδωσε άμεσα λύση.

Με νομοθετική παρέμβαση, οι παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις του ν.4440/2016 και οι συνάδελφοι αυτοί μπορούν ακόμα και με μεταφορά θέσης να μεταταχθούν με αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων σε μονάδα άλλου Επιτελείου που ενδεχομένως να βρίσκεται κοντά στον τόπο διαμονής τους.

Παράλληλα, στο ίδιο άρθρο άλλαξε η σύνθεση του ΣΕΠ (Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) αντικαθιστώντας τους Διευθυντές Πολιτικού Προσωπικού των τριών Επιτελείων με Γενικό Διευθυντή από άλλο Υπουργείο. Η ΠΟΕ ΥΕΘΑ είχε ζητήσει άμεσα για λόγους αμεροληψίας από την προηγούμενη κ. Ειδική Γραμματέα να μην συμμετέχουν οι Διευθυντές -χωρίς αυτό να γίνει δεκτό- αναγκάζοντας τελικά την Ομοσπονδία να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕ ΥΕΘΑ

Δείτε το σχετικό άρθρο του ν. 4650/2019

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις πολιτικού προσωπικού

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6Α του άρθρου 86

του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται, ως εξής:

«β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του

Υπουργείου Εσωτερικών, που επιλέγεται από τον οικείο

υπουργό».

2. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας, σε περιπτώσεις κατάργησης, συγχώνευσης ή

μεταφοράς σε άλλον νομό της μονάδας ή υπηρεσίας

στην οποία υπηρετούν και εφόσον στον ίδιο νομό δεν

υπάρχει θέση του κλάδου τους στο Γενικό Επιτελείο που

ανήκουν, μπορούν να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση

των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), με αίτησή τους

και ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρε-

σιακών Συμβουλίων, σε άλλο Γενικό Επιτελείο σε κενή

οργανική θέση του κλάδου τους και εφόσον αυτή δεν

υπάρχει με μεταφορά της οργανικής τους θέσης σε αυτό