Κατάργηση χιλίων διακοσίων τριάντα (1230) καλυπτομένων και κενών οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού στο Υ.ΕΘ.Α

26 Σεπτεμβρίου 2013

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/FEK-B-2388_2013.pdf" viewer="google"]