Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

12 Ιουνίου 2018

Έχοντας υπόψη:
1. το γεγονός ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 λήγει η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.,
2. τη σχετική νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών αιρετών εκπροσώπων
των υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., και ειδικότερα:
α) την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (Β’ 684) υπουργική απόφαση (εφεξής υπουργική
απόφαση), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (Β’ 876),
ΔΙΔΑΔ/Φ.37/ 165/30179/3-9-1990 (Β’ 562), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/ 19516/26-9-2001 (Β’ 1246) και
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β’ 3794) υπουργικές αποφάσεις...

 

[embeddoc url="http://adedy.gr/wp-content/uploads/2018/06/61%CE%A4%CE%99465%CE%A7%CE%98%CE%A8-6%CE%97%CE%A8.pdf" viewer="google"]