Ανακοίνωση της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ για την νομική συνδρομή ενάντια στη διαθεσιμότητα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

16 Οκτωβρίου 2013

Η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ  μετά την άρνηση της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας ώστε να μην υπάρξουν Διαθεσιμότητες – Απολύσεις στο ΥΠΕΘΑ, προέβη στις παρακάτω διαδικασίες όπως τις είχε αναγγείλει στην στάση εργασίας στις 20-9-2013 έξω από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.


 1. Δικαστική προσφυγή στο ΣτΕ  της ΑΔΕΔΥ με την ΠΟΕ-ΥΕΘΑ την Παρασκευή , 4 Οκτωβρίου 2013, που αφορά τη διαθεσιμότητα διεκδικώντας την ακύρωση του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 για παράβαση του άρθρου 74 του Συντάγματος , για έλλειψη απαιτούμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης , για παραβίαση της Αρχής Ορθολογικής Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης .
 2. Δικαστική προσφυγή στο ΣτΕ της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ κατά της υπ΄ αριθμόν  253737/24-9-2013 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β 2388/25-9-2013) , «Κατάργηση χιλίων διακοσίων τριάντα (1230) καλυπτομένων και κενών οργανικών θέσεων μονίμου και σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατ΄ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α167), καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως προγενέστερης ή μεταγενέστερης.
 3. Γνωρίζουμε στα μέλη μας που θέλουν να κάνουν προσφυγές ακύρωσης των Διαπιστωτικών Πράξεων ότι θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με την ΠΟΕ-ΥΕΘΑ ή απ΄ευθείας με το γραφείο του Νομικού Συμβούλου στα τηλέφωνα : 210-3640771, 210-3639389.

Τα Δ.Σ των Περιφερειακών Σωματείων θα πρέπει να καταγράψουν και να ενημερώσουν άμεσα τους θιγόμενους ώστε να γνωρίζουν τα εξής:

 • Το συνολικό κόστος κατάθεσης και συζήτησης , στο Διοικητικό Εφετείο, των αιτήσεων ακύρωσης κατά των διαπιστωτικών πράξεων της Διαθεσιμότητας οι οποίες θα είναι ομαδικές, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ κατ΄ άτομο .
 • Το κόστος για τη συμμετοχή στις αιτήσεις αναστολής ,εφόσον το επιθυμούν,   οι οποίες θα κατατεθούν  αμέσως  μετά τις αιτήσεις  ακύρωσης, ώστε να παρασχεθεί προσωρινή  δικαστική προστασία  στους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι να κριθούν οι αιτήσεις ακύρωσης , ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πενήντα (50)  Ευρώ.
 • Διευκρινίζεται ότι στο ανωτέρω κόστος συμπεριλαμβάνεται και η προσφυγή στο ΣτΕ και ο ΦΠΑ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. ΦΕΚ διορισμού
 2. Διαπιστωτική Πράξη Διαθεσιμότητας
 3. Αντίγραφο αποδεικτικού επίδοσης της διαπιστωτικής πράξης διαθεσιμότητας
 4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Μισθοδοσία Σεπτεμβρίου 2013
 7. Φωτοτυπία ταυτότητας
 8. Εκκαθαριστικό 2013 (ή Ε1 , αν αυτό υπάρχει)
 9. Κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο (βεβαίωση δανείου, διατροφή , βεβαίωση φοίτησης τέκνων σε άλλη πόλη, παθήσεις κτλ.)

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ – ΥΕΘΑ

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση.