ΑΔΕΔΥ – Οδηγίες για τους υπαλλήλους που ετέθησαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 3354/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που αφορά την προσυνταξιοδοτική  διαθεσιμότητα και την αυτοδίκαιη απόλυση.

Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του μνημονιακού νόμου 4024/2011, κατόπιν προσφυγής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..

Σας κοινοποιούμε οδηγίες για τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να προβούν οι συνάδελφοι που ετέθησαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα προκειμένου να απαιτήσουν είτε την επάνοδο τους στην Υπηρεσία είτε την καταβολή αποζημίωσης για τη ζημιά που έχουν υποστεί.


Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΣΕ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρ. 33 ν.4024/2011) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3354/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμόν 3354/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κατόπιν προσφυγής, που είχε υποβάλλει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., έκρινε, ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4024/2011, που αφορούσαν την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την αυτοδίκαιη απόλυση. Πρόκειται στην πραγματικότητα για την πρώτη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές διατάξεις μνημονιακού νόμου, με πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, που στηρίζεται αφενός στην έννοια της μονιμότητας (αφού οι μόνιμοι υπάλληλοι απολύονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) και αφετέρου στο συνταγματικής περιωπής κανόνα  της ορθολογικής οργάνωσης της διοικήσεως, (καθιστώντας έτσι αντισυνταγματικό κάθε οριζόντιο μέτρο, που λαμβάνεται στο Δημόσιο).

Πέραν της τεράστιας ηθικής αξίας που έχει για τους αγώνες της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η νίκη αυτή, η σημασία της ως άνω αποφάσεως είναι και πρακτική, όσον αφορά τους υπαλλήλους, που ετέθησαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα το Νοέμβριο του 2011. Για το λόγο αυτό, παρέχουμε οδηγίες, προς τους υπαλλήλους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες, που έχουν υποστεί εξαιτίας της αντισυνταγματικής αυτής διατάξεως.

Συγκεκριμένα,

(α) όσοι εκ των υπαλλήλων έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση ακύρωσης, που αναμένεται να εκδικαστεί εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος, έχουν πλέον ένα σοβαρότατο νομικό έρεισμα, που θα οδηγήσει σε πλήρη αποδοχή της αιτήσεως τους, αφού η επιρροή της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στη νομολογία των Διοικητικών Εφετείων είναι εξαιρετικά σημαντική. Βεβαίως, η κρίση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων επί των οποίων στηρίχθηκε η θέση τους σε διαθεσιμότητα, γεννά στο πρόσωπο τους και αξίωση για καταβολή αποζημίωσης για παράνομη πράξη του Δημοσίου (άρθρο 105-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα), η οποία θα πρέπει αρχικώς να επιδιωχθεί με την υποβολή αίτησης προς τη Διοίκηση και εφόσον αυτή δεν συμμορφωθεί με αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

(β) όσοι εκ των υπαλλήλων δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ακύρωσης κατά της θέσεως τους σε διαθεσιμότητα, μπορούν επικαλούμενοι το ιδιότυπο δεδικασμένο, που απορρέει από την απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας να ζητήσουν την ανάκληση της παράνομης και αντισυνταγματικής διάταξης. Συνημμένη στην παρούσα θα βρείτε υπόδειγμα αιτήσεως, που πρέπει να υποβληθεί το ταχύτερο δυνατόν προς τη Διοίκηση (φορέας, από τον οποίο ο υπάλληλος έλαβε τη διαπιστωτική πράξη θέσεως σε διαθεσιμότητα).

(γ) όσοι εκ των υπαλλήλων έσπευσαν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης θα πρέπει να αποφασίσουν εάν επιθυμούν την ανάκληση της αίτησης τους και την επάνοδο τους στην υπηρεσία ή εάν επιθυμούν να αξιώσουν απλώς καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία, που έχουν υποστεί.  Οποιαδήποτε εκ των δύο λύσεων είναι νομικά εφικτή και σχετίζεται με την προσωπική απόφαση του κάθε υπαλλήλου.

ΠΡΟΣ ΤΟ …………………………………………

(φορέας Απασχόλησης πριν τη διαθεσιμότητα)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Του/της ………………………………………………………………………………….., κατοίκου ………………………………………………., οδός ……………………………. Αριθμός ……………………….

*****

Όπως γνωρίζετε μέχρι την ……………………………… υπηρετούσα στ………………………… ως μόνιμος υπάλληλος με βαθμό ……………………………………….. Στις ……………………….. εξεδόθη η υπ’ αριθμόν ………………………………………………. Απόφαση της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, δια της οποίας σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 33 του ν.4024/2011 και της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872/4.11.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 2619/8.11.2011), με έθεσε σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 3354/2013 αμετακλήτου απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκε η ως άνω υπουργική απόφαση ενώ η διάταξη του άρθρου 33 του ν.4024/2011 κρίθηκε αντισυνταγματική. Όπως νομολογιακά γίνεται δεκτό, σε περίπτωση, που ακυρωθεί ως αντισυνταγματική κανονιστική πράξη της διοικήσεως και ιδιαίτερα, όταν αυτή στηρίζεται σε διάταξη νόμου, που αντίκειται προς το Σύνταγμα, η Διοίκηση υποχρεούται να προβεί στην ανάκληση όλων των ατομικών πράξεων, που στηρίζονται επ’ αυτής.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχεται: «6. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακυρώνεται ατομική διοικητική πράξη για το λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου ή σε κανονιστική πράξη της Διοικήσεως που δεν έχει νόμιμο εξουσιοδοτικό έρεισμα, η αρχή αυτή κάμπτεται για τις λοιπές όμοιου περιεχομένου ατομικές διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση την ίδια διάταξη, εφόσον πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον υποβάλει στη Διοίκηση, μέσα σε εύλογο χρόνο μετά τη δημοσίευση της ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, αίτηση για την ανάκληση των πράξεων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να επανεξετάσει τη νομιμότητα της πράξης και να προχωρήσει στην ανάκληση της…….Σύμφωνα με τα ήδη εκτεθέντα, και στην περίπτωση αυτή υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης να ανακαλέσει, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τις ατομικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της πιο πάνω αντισυνταγματικής κανονιστικής διοικητικής πράξης, εφόσον υποβληθεί αίτηση σε εύλογο χρόνο μετά τη δημοσίευση της ακυρωτικής απόφασης του δικαστηρίου (ΣτΕ 1175/2008 Ολομ.)» (μεταξύ πολλών άλλων ΣτΕ Ολομέλεια 2176/2004, ΣτΕ 171/2009).

Δεδομένου, ότι έχω προφανές έννομο συμφέρον να ανακληθεί η ατομική διοικητική πράξη, που με αφορά και η οποία στηρίζεται στην ακυρωθείσα Υπουργική Απόφαση και στην αντισυνταγματική διάταξη του άρθρου 33 του ν.4024/2011, αφού εξαιτίας αυτής μεταβλήθηκε η υπηρεσιακή μου κατάσταση με αποτέλεσμα να υποστώ δυσμενείς συνέπειες στις αποδοχές μου αλλά και ηθική βλάβη, καθώς μειώθηκε η προσωπικότητα μου και διεκόπη βιαίως η υπηρεσιακή μου σταδιοδρομία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν …………………………………………………. Απόφαση της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του …………………….., δυνάμει της οποίας τέθηκα σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

Να αποκατασταθώ πλήρως στην υπηρεσιακή μου κατάσταση, στην οποία βρισκόμουν πριν την παράνομη θέση μου σε διαθεσιμότητα.

Να αποκατασταθεί κάθε υλική μου ζημία συνιστάμενη στη μείωση των αποδοχών μου κατά το διάστημα, που παρανόμως τελούσα σε κατάσταση διαθεσιμότητας.

Αθήνα, ………/……… /201..

Ο/Η   αιτών/αιτούσα

Κατεβάστε εδώ τις οδηγίες.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *