Έγκριση του ανωτάτου ορίου των εξήντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΘ.Α.

29 Ιουλίου 2011