Υπ. Εσωτερικών – Αναγνώριση προϋπηρεσίας

15 Ιουνίου 2022


Προς:

Τον Υπουργό Εσωτερικών

κ. Μαυρουδή Βορίδη

 

Θέμα: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα γεωπόνων που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση μετά τη μετάταξη τους σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία»

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ένα ζήτημα για το οποίο σας έχει ήδη ενημερώσει η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ). Πρόκειται για την περίπτωση γεωπόνων, δημοσίων υπαλλήλων που αιτήθηκαν πρώτα την αναγνώριση προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα δυνάμει του π.δ. 69/2016 και ακολούθως μετατάχθηκαν και για την περίπτωση γεωπόνων που πρώτα μετατάχθηκαν και ακολούθως αιτήθηκαν την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους εκτός δημοσίου τομέα. Οι δεύτεροι αντιμετωπίζονται άνισα έναντι των πρώτων, αφού τα υπηρεσιακά Συμβούλια γνωμοδοτούν αρνητικά επί των αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που υποβάλλονται από δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν ήδη μεταταγεί στην κατηγορία ΠΕ και ζητούν αναγνώριση προϋπηρεσίας που παρασχέθηκε με την κατοχή τίτλου σπουδών κατώτερης κατηγορίας. Το νομικά παράδοξο είναι ότι δεν αμφισβητείται το ότι όταν εντάχθηκαν στο Δημόσιο κατείχαν τον τίτλο σπουδών της κατώτερης κατηγορίας στην οποία διάνυσαν την προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα, δηλαδή το ότι συντρέχει στην περίπτωσή τους η ουσιαστική προϋπόθεση του άρθρου 4 π.δ. 69/2016, αλλά οι αιτήσεις τους απορρίπτονται επειδή κατά τον χρόνο που ασκούν την αίτηση αναγνώρισης έχουν μεταταγεί σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία.

Υπενθυμίζουμε ότι το π.δ. 69/2016 δεν θέτει κάποια αποσβεστική προθεσμία στον χρόνο που ο υπάλληλος πρέπει να ασκήσει την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας και άρα στην πράξη, οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως ερμηνεύουν το π.δ. 69/2016 οδηγούν σε απόσβεση του δικαιώματος αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των υπαλλήλων που έκαναν το αίτημα όταν μετετάγησαν. Η ερμηνεία αυτή δεν είναι ορθή, ενώ πρόσφατα η γνωμοδότηση του ΝΣΚ 66/2021 επιβεβαιώνει τον εσφαλμένο και άνισο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι συνάδελφοι που αιτούνται αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά τη μετάταξή τους, αναγνώριση που αποτελεί μοριοδοτούμενο κριτήριο κατά τη διάταξη του άρθρου 85 ΥΚ σε διαδικασίες κρίσεως για επιλογή προϊσταμένων. Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ 66/2021 έκρινε ότι η Διοίκηση δύναται να αναγνωρίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 ΥΚ και του π.δ. 69/2016, το χρόνο προϋπηρεσίας υπαλλήλων μετά τη μετάταξή τους σε ανώτερη κατηγορία, ακόμη και αν παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των αιτήσεων αναγνώρισης μέχρι την εξέτασή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και την ήδη μετάταξή τους σε ανώτερη κατηγορία. Η μόνη επιρροή που έχει αυτή η καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων, αφορά στο ίδιο το υπηρεσιακό συμφέρον των υπαλλήλων που έκαναν την αίτηση και οι οποίοι κρίνεται σκόπιμο κατά το ΝΣΚ να κληθούν από την υπηρεσία, να επιβεβαιώσουν εάν εμμένουν στο αίτημά τους, παρά την μετάταξη που έλαβε στο μεταξύ χώρα. Η επισήμανση αυτή της ΝΣΚ 66/2021 καθιστά σαφές ότι η περίπτωση που έκρινε η ΝΣΚ 66/2021 σε σχέση με το ότι είχαν ήδη κάνει αίτηση οι μετατάγεντες, αλλά εκκρεμούσε η εξέτασή της από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ουδόλως διαφοροποιείται από αυτήν των γεωπόνων που αιτούνται την αναγνώριση μετά τη μετάταξή τους, αφού το στοιχείο αυτό ούτε επηρέασε την ουσιαστική κρίση του ΝΣΚ, ούτε το δικαίωμα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών, αλλά αξιολογήθηκε κατά τη γνωμοδότηση ότι ανάγεται στο ενεστώς υπηρεσιακό συμφέρον των αιτούντων.

Προς επίρρωση των ανωτέρω σας υποβάλουμε την από 14.6.2022 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και ζητούμε την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σε σχέση με το άρθρο 6 παρ.1 π.δ. 69/2016 προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοι που έχουν μεταταγεί και προκειμένου να μην απωλέσουν τα μόρια που θα τους προσδώσει η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους εκτός δημοσίου τομέα σε εκκρεμή ή μελλοντική διαδικασία κρίσης.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2022.06.15 – Επιστολή – Υπ. Εσωτερικών – Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου

Print Friendly, PDF & EmailSource link