Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία

19 Φεβρουαρίου 2020


Προς:

  1. Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ
  2. Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ
  3. Γενικοί Σύμβουλοι

Θέμα: «Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων από κατώτερη σε ανώτερη

   κατηγορία»

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/88138/ΔΕΠ/10-11-16/ΓΛΚ

 

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία, σας αποστέλλουμε το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που προβλέπει τη σχετική διαδικασία. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 44 του Ν. 4569/18 που συμπλήρωσε το άρθρο 25 του Ν. 4304/15 το θέμα ξεκαθαρίζει πλήρως.

 «Άρθρο 44

Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4354/2015

Στο άρθρο 25 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται

παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Για τη μισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου

9 των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε

ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το

σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν

υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ.

της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.»

 

Επειδή, όμως,  ορισμένοι  πάρεδροι δεν εφαρμόζουν τις παραπάνω ξεκάθαρες διατάξεις επικοινωνήσαμε με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο μας ενημέρωσε ότι στο στενό Δημόσιο Τομέα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά υπάρχει στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα και για αυτό έχουν απευθύνει σχετικό ερώτημα στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώνει για την εξέλιξή του.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε αδιανόητο να μην εφαρμόζονται οι νόμοι και να ταλαιπωρούνται οι υπάλληλοι.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Πάιδας Ιωάννης                                     Μπράτης Δημήτρης

Επιστολή – Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία

67ΔΙΗ-ΧΔΘ – έγγραφο του ΓΛΚ

Print Friendly, PDF & EmailSource link