Κανονισμός Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ 2022-2025

31 Αυγούστου 2023


Κανονισμός Λειτουργίας

του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ 2022-2025

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 κεφ. Γ΄ παρ. 4 του καταστατικού της ΑΔΕΔΥ συντάσσεται ο παρών κανονισμός λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου:

 1. Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ύστερα από πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται πέντε μέρες πριν σε όλα τα μέλη και στην οποία αναγράφονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης, τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και η ώρα λήξης των εργασιών (άρθρο 13 κεφ. Γ΄ παρ. 1 και άρθρο 14 του καταστατικού της ΑΔΕΔΥ).
 2. Χρονοδιάγραμμα εργασιών:
 3. Στον πρώτο κύκλο ομιλητών τοποθετούνται οι εκπρόσωποι των παρατάξεων σε χρόνο 10΄. Ο χρόνος μπορεί να φτάσει έως 15΄ το ανώτερο.
 4. Ο κάθε Γενικός Σύμβουλος έχει χρόνο ομιλίας 5΄που μπορεί να φτάσει και έως 8΄το ανώτερο. Ο επιπλέον χρόνος αφαιρείται από τον εναπομείναντα χρόνο της παράταξης.
 5. Με βάση τη δύναμη των παρατάξεων ο συνολικός χρόνος που δικαιούνται οι Γενικοί Σύμβουλοι κάθε παράταξης, στο παρών Γενικό Συμβούλιο, κατανέμεται ως εξής:
 6. Εάν ο χρόνος λειτουργίας του Γ.Σ. περιοριστεί σε λιγότερες ώρες ή αυξηθεί γίνεται ανακατανομή του συνολικού διαθέσιμου χρόνου δια του αριθμού των Γενικών Συμβούλων.
 7. Οι προτάσεις προς ψήφιση, για τα θέματα Η.Δ, κατατίθενται γραπτά -κατά προτίμηση- στο Προεδρείο το οποίο έχει και την ευθύνη να τις ανακοινώσει στο σώμα, κατά τη διάρκεια του χρόνου λήψης των αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών κανείς δεν μπορεί να λάβει το λόγο.
 8. Οι παρατάξεις, κατά τη διάρκεια λήψης των αποφάσεων και πριν την ψηφοφορία, μπορούν να δευτερολογήσουν -εφόσον κριθεί απαραίτητο- πάνω στην πρόταση που κατέθεσαν για ψήφιση, για χρόνο όχι μεγαλύτερο των 2΄.
 9. Τα ψηφίσματα γνωστοποιούνται στο Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου, κατά προτίμηση, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
 10. Το Προεδρείο του Γ.Σ. δεν μπορεί να τροποποιήσει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για τα οποία συγκλήθηκε, ούτε να απαλείψει ένα ή περισσότερα από αυτά. Το Προεδρείο του Γ.Σ. μπορεί να προσθέσει άλλα θέματα για συζήτηση, με απόφαση του Γ.Σ.
 11. Το Προεδρείο του Γ.Σ. μπορεί να αλλάξει τη σειρά συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, με τη σύμφωνη γνώμη του Γ.Σ.
 12. Όταν ένα μέλος του Γ.Σ. ζητήσει το λόγο επί της διαδικασίας, ο χρόνος ομιλίας, για το διαδικαστικό, είναι μέχρι 2 λεπτά.
 13. Οι συνεδριάσεις του Γ.Σ. είναι δημόσιες και μπορεί να τις παρακολουθήσουν ως ακροατές, όποια μέλη Συλλόγων επιθυμούν, χωρίς να παίρνουν το λόγο ή να παρεμβαίνουν με οποιαδήποτε τρόπο εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Γ.Σ.. Συγκεκριμένα μπορεί με απόφαση του Γ.Σ. να δοθεί ο λόγος σε συναδέλφους ή πρόσωπα προσκεκλημένα, αν κριθεί αναγκαίο να ενημερωθεί το Γ.Σ. για το συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
 14. Ο παρών κανονισμός ψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Γ.Σ. στις 29 Αυγούστου 2023 και ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του το 2025.

 

Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Κανονισμός Λειτουργίας Γ.Σ. 2022-2025

Print Friendly, PDF & Email

Source link