Επιστολή – Υπουργό Εργασίας – Κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 6 παρ.11 ν.3865.2010

21 Ιανουαρίου 2021


Προς:

Τον Υπουργό Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

 

 

Θέμα: Κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 6 παρ.11 ν.3865/2010 ως αντίθετης στην αρχή της ισότητας που κατοχυρώνει το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο κατόπιν έκδοσης της με αρ.317/2020 αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

κ. Υπουργέ,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επανέρχεται στο θέμα της απόφασης 317/2020 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά στην εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών που είχαν 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2010, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση παρά το γεγονός ότι από τις 10/06/2020 είχαμε αποστείλει σχετική επιστολή στον προκάτοχό σας, κ. Βρούτση.

Όπως γνωρίζετε δημοσιεύθηκε η με αριθμό 317/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 56 παρ.1 και 2 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους από 1.1.2011 με τον ν.3865/2010), με τις οποίες θεσπίζεται μικρότερο όριο ηλικίας για την συνταξιοδότηση των γυναικών έναντι των ανδρών εισάγουν διάκριση εις βάρος των ανδρών, χωρίς να υφίστανται αποχρώντες λόγοι που να την δικαιολογούν και κατά τούτο είναι αντίθετες στην αρχή της ισότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα, όσο και στις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Προς αποκατάσταση δε της αρχής της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, το Ελεγκτικό Συνέδριο με την ανωτέρω απόφασή του, έκρινε ρητώς ότι, για όσο χρόνο διατηρείται σε ισχύ η δυσμενής αυτή διάκριση σε βάρος των ανδρών (ήτοι για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2010, καθόσον από 1.1.2011 τα ηλικιακά όριο συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών εξισώθηκαν) πρέπει να επεκταθεί και στους άνδρες υπαλλήλους η ευνοϊκότερη ρύθμιση που ισχύει για τις γυναίκες.

Συγκεκριμένα, με την με αριθμό 317/2020 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι, τις επίμαχες διατάξεις του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους από 1.1.2011 με τον ν.3865/2010 θεσπίζεται για μεν τους άνδρες υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.1998 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.12.2010, ως ηλικία συνταξιοδότησης το 60ο έτος της ηλικίας τους, αυξανόμενο από την ημερομηνία αυτή και μετά κατά ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Αντίθετα, για τις γυναίκες υπαλλήλους ο συνταξιοδοτικός νομοθέτης επιφυλάσσει ευνοϊκότερη μεταχείριση και ειδικότερα για μεν τις μητέρες υπαλλήλους που έχουν ανήλικα τέκνα θέτει ως όριο ηλικίας το 50ο έτος της ηλικίας τους, αυξανόμενο, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα για τους άνδρες, μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους. Η διαφορετική αυτή συνταξιοδοτική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, και μάλιστα τόσο αυτών που τελούν σε ειδικές συνθήκες (μητέρες με ανήλικα παιδιά), όσο και των λοιπών που δεν τελούν σε τέτοια συνθήκες, συνιστά δυσμενή διάκριση των πρώτων έναντι των δεύτερων με μόνο κριτήριο το φύλο τους, που δεν δικαιολογείται από λόγους γενικότερου δημοσίους συμφέροντος ή λόγους που σχετίζονται με την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας των γυναικών σε θέματα μητρότητας, γάμου και οικογένειας ή σε καθαρά βιολογικές διαφορές που επιβάλλουν την λήψη ιδιαίτερων μέτρων υπέρ αυτών. Περαιτέρω, η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε την κρίσιμη διάταξη του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντίθετη στην αρχή της ισότητας αμοιβών, όπως κατοχυρώνεται διαχρονικά στο ενωσιακό δίκαιο (άρθρο 141 παρ.2 Συνθήκης του Άμστερνταμ και ήδη άρθρο 157 παρ.2 ΣΛΕΕ) και απαγορεύει διακρίσεις λόγω φύλου για τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, μεταξύ των οποίων και οι συνταξιοδοτούμενοι κατά το σύστημα του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 έως 9 ν.3865/2010 τροποποιήθηκαν από 1.1.2011, μεταξύ άλλων οι ανωτέρω παρ.1 και 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, με σκοπό να επιτευχθεί σταδιακά η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και του χρόνου υπηρεσίας για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με τις εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις σκοπήθηκε βάσει της οικείας αιτιολογικής εκθέσεως του ν.3865/2010 η συμμόρφωση της Ελλάδος προς την απόφαση του ΔΕΚ C-559/07, με την οποία κρίθηκε ότι οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων που ορίζουν διαφορετική συνταξιοδοτική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος αντιβαίνουν προς τα οριζόμενα στο άρθρο 141 ΕΚ, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας ως προς την καταβολή αμοιβής. Πλην όμως, δυνάμει της παρ.11 του άρθρου 6 ν.3865/2010 οι ρυθμίσεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων εξακολουθούν να διέπουν, το συνταξιοδοτικό καθεστώς όσων είχαν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.2010, είχαν δηλαδή συμπληρώσει 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Με δεδομένο ότι έχει εκδοθεί απόφαση Ολομέλειας Ανωτάτου Δικαστηρίου και με δεδομένο ότι η διάταξη που κρίθηκε αντισυνταγματική είχε μεν ήδη αντικατασταθεί από 1.1.2011 με τον ν.3865/2010 προς συμμόρφωση της Ελλάδος στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πλην όμως δυνάμει του άρθρου 6 παρ.11 του εν λόγω νόμου διατηρείται εν ισχύ το αντίθετο προς το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο καθεστώς του άρθρου 56 παρ.1 και 2 Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων για όσους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.2010, είχαν δηλαδή συμπληρώσει 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί με την παρούσα επιστολή να καταργήσετε την εν λόγω νομοθετική διάταξη. Το Ελληνικό Δημόσιο, συμμορφούμενο και σεβόμενο την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και προκειμένου ακριβώς να αποφευχθούν πρακτικές δυσχέρειες κατά την επεκτατική εφαρμογή των ευνοϊκότερων ρυθμίσεων που ισχύουν για τις γυναίκες στους άνδρες υπαλλήλους την οποία διατάσσει η απόφαση από τα αρμόδια όργανα διοικήσεως, όπως και ενδεχόμενες νέες προσφυγές από θιγόμενους άνδρες υπαλλήλους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2010, οφείλει να καταργήσει την παρ.11 του άρθρου 6 ν.3865/2010 που διατηρεί το αντισυνταγματικό και άνισο συνταξιοδοτικό καθεστώς μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Κατόπιν των ανωτέρω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί να προβείτε σε κατάργηση της ρύθμισης της παρ.11 του άρθρου 6 ν.3865/2010 σε συμμόρφωση προς την με αρ.317/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Επιστολή – Υπουργό Εργασίας – Κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 6 παρ.11 ν.3865.2010

Print Friendly, PDF & EmailSource link