Επιστολή προς Υπουργό Μετανάστευσης - ΑΔΕΔΥ

7 Μαΐου 2020


Προς: Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

κ. Παναγιώτη Μηταράκη

Κοιν.:

  1. Νέα Δημοκρατία
  2. Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
  3. Κίνημα Αλλαγής
  4. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
  5. Ελληνική Λύση
  6. ΜέΡΑ25

 

Θέμα: Τα άρθρα 52 και 54 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Βελτίωση μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (Α΄ 169), 4375/2016 (Α΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις».

 

κ. Υπουργέ,

Εκκρεμεί προς ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο «Βελτίωση μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (Α΄ 169), 4375/2016 (Α΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 52 του οποίου συστήνεται Νομική Υπηρεσία στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στην παρ.4 του άρθρου 52 προβλέπονται τα εξής:

«4. Της Νομικής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νομικών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θέση προϊσταμένου μπορεί να πληρούται από:….ή (β) με διορισμό μετακλητού υπαλλήλου, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Η διάρκεια διορισμού του μετακλητού υπαλλήλου δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2021. Για τα προσόντα και τις αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4622/2019 (Α` 133)».

Στην παρ.5 του άρθρου 52 ορίζονται τα ακόλουθα:

«5. Στη Νομική Υπηρεσία συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ΠΕ Νομικών, οι οποίες πληρούνται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία ανατίθενται και τα ειδικότερα καθήκοντά τους. Οι ως άνω θέσεις μετακλητών καταργούνται αυτοδικαίως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Για τα προσόντα και τις αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4622/2019 (Α` 133)».

Στο άρθρο 54 του νομοσχεδίου συστήνονται ομοίως, δύο θέσεις μετακλητών υπαλλήλων στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, οι οποίες πληρούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία ανατίθενται και τα ειδικότερα καθήκοντά τους. Οι ως άνω θέσεις μετακλητών καταργούνται αυτοδικαίως την 31 Δεκεμβρίου 2021. Για τα προσόντα και τις αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρου 48 του ν.4622/2019.

Κατόπιν των ανωτέρω προβλέψεων του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και σε συνέχεια αντίστοιχων ρυθμίσεων που περιελήφθησαν στο άρθρο 106 ν.4670/2020 αναφορικά με την στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου με μετακλητούς υπαλλήλους , η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ σας καλεί να αποσύρετε τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 52 και 54 που προβλέπουν τον διορισμό μετακλητών υπαλλήλων στην Νομική Υπηρεσία και το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων, δοθέντος ότι πάσχουν πρόδηλης αντισυνταγματικότητας:

Οι προς κατάληψη θέσεις δεν είναι θέσεις που απαιτούν την τοποθέτηση προσώπων τελούντων σε ιδιαίτερη σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης με τον διορίζοντα Υπουργό, ούτε θέσεις ιδιάζουσας φύσης ή αποστολής. Πρόκειται για θέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες μόνιμων υπηρεσιών του Υπουργείου και επιβάλλεται να στελεχώνονται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους κατ’ άρθρο 103 παρ.1 Συντ., οι οποίοι έχουν διοριστεί κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού ή διαδικασίας επιλογής που έχει ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ. Καθ’ ο μέρος συνεπώς οι ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 52 και 54 του κατατεθέντος νομοσχεδίου επιτρέπουν τον διορισμό μετακλητών υπαλλήλων και μάλιστα με θητεία σε θέσεις που δεν ανήκουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις που παρίσταται επιτρεπτή η τοποθέτηση μετακλητών υπαλλήλων από το άρθρο 103 παρ.5 Συντ., τούτες παραβιάζουν ευθέως τα άρθρα 103 παρ.1 και 7 Συντ., την αρχή της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ισότητας.

Επειδή ακριβώς δεν συντρέχει κανένας συνταγματικώς επιτρεπτός λόγος τοποθετήσεως μετακλητών υπαλλήλων στις συγκεκριμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι υπό ψήφιση ρυθμίσεις πρέπει να αποσυρθούν διότι παραβιάζουν ευθέως και με πρόδηλο τρόπο την αρχή της πολιτικής ουδετερότητας της δημόσιας Διοικήσεως που κατοχυρώνεται στην παρ.1 του άρθρου 103 Συντ., η οργάνωση και στελέχωση της οποίας πρέπει να παρέχει τις εγγυήσεις αντικειμενικής εκτελέσεως του νόμου, συμφώνως προς την θεμελιώδη αρχή του Κράτους Δικαίου.

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών επιβάλλεται να πληρούνται με τακτικούς υπαλλήλους και οι υπό ψήφιση ρυθμίσεις επιχειρούν να εισάγουν ρωγμή στην συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και της στελέχωσης του Δημοσίου με υπαλλήλους που έχουν αξιολογηθεί για τα προσόντα τους κατόπιν διαγωνισμού ή διαδικασίας επιλογής και έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί να αποσύρετε τις επίμαχες προβλέψεις των άρθρων 52 και 54 του κατατεθέντος νομοσχεδίου, σεβόμενος τη συνταγματική νομιμότητα.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Επιστολή προς Υπουργό Μετανάστευσης

Print Friendly, PDF & EmailSource link