Επιστολή προς Υπουργό Εσωτερικών – Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δημοσίων Υπαλλήλων

20 Ιουλίου 2020


Προς: Υπουργό Εσωτερικών

κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

 

Θέμα: Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 71826/15-6-2020 έγγραφο του Προέδρου του ΝΣΚ

 

κ. Υπουργέ,

Στο υπ’ αριθμ. 71826/15.6.2020 έγγραφο του Προέδρου του ΝΣΚ επαναφέρεται η πρόταση σχεδίου νομοθετικής ρυθμίσεως που είχε υποβληθεί με το ΕΜΠ 17/15.1.2020 έγγραφο του ΝΣΚ, απευθυνόμενη στον Υπουργό Οικονομικών στην οποία είχε περιληφθεί διάταξη που να προβλέπει ότι οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι ορίζονται ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα -και όχι αποκλειστικά όπως ισχύει σήμερα- με την άσκηση των κυρίων καθηκόντων τους, ως μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στο σημείο 3 εν τούτοις του με αριθμό 71826/15.6.2020 εγγράφου του Προέδρου του ΝΣΚ αναφέρεται ότι: «Πρέπει να επανεξεταστεί η αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι πρόκειται για μια χρονοβόρα και πολυτελή (!!!) διαδικασία, η οποία διαιωνίζει τις πειθαρχικές εκκρεμότητες των υπαλλήλων». Συναφώς επισημαίνεται ότι η διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο μεταξύ άλλων συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του ΝΣΚ και η υπαλληλική προσφυγή (ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Διοικητικού Εφετείου κατά περίπτωση) επαρκούν και παρέχουν όλα τα εχέγγυα για μια αμερόληπτη, αντικειμενική, γρήγορη και δίκαιη εξέταση της κάθε πειθαρχικής υπόθεσης.

Είναι σαφές ότι το ζήτημα της νομοθετικής κατοχύρωσης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου άπτεται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 146Α του ΥΚ), το οποίο έχει και την αρμοδιότητα συγκροτήσεως των εν λόγω συμβουλίων και στα οποία από της ιδρύσεώς τους (άρθρο 15 παρ.18 ν.2839/2000) μετέχουν δύο εκπρόσωποι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (με εξαίρεση το διάστημα από 12.3.2012 δυνάμει του ν.4057/2012 έως την έναρξη ισχύος του ν.4325/2015).

Με την παρούσα επιστολή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση με την παραπάνω πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, που είναι εντελώς αυθαίρετη, και με την οποία αμφισβητείται ευθέως η αναγκαιότητα της νομοθετικής κατοχύρωσης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για τους εξής λόγους:

  1. Η νομοθετική κατοχύρωση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου διασφαλίζει την επίλυση των πειθαρχικών υποθέσεων εντός των κόλπων της δημόσιας διοίκησης από πρόσωπα εξοικειωμένα με τον δημοσιοϋπαλληλικό βίο και από λειτουργούς του ΝΣΚ που απολαύουν υψηλού επιστημονικού κύρους. Κατά τούτο η πολυετής πείρα όλων των μετεχόντων στο εν λόγω συλλογικό όργανο, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που κατά νόμο συγκροτούν τα εν λόγω συμβούλια σε συνδυασμό με τη νομική κατάρτιση των λειτουργών του ΝΣΚ που υποχρεωτικώς μετέχουν σε αυτά διασφαλίζουν μία πλήρη, δίκαιη και αντικειμενική διαδικασία που καθιστά δυνατή την περάτωση της πειθαρχικής υποθέσεως εντός των κόλπων της διοίκησης και εγγυάται την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των υπαλλήλων σε αυτόν καθ’ εαυτό τον θεσμό των εν λόγω συμβουλίων.
  2. Λόγω του ότι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει κατά τον νόμο και την ουσία την πειθαρχική υπόθεση (άρθρο 146Α παρ.11 ΥΚ), τόσο όταν λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο (οπότε λειτουργεί ως ενδικοφανές όργανο), όσο και όταν λειτουργεί ως πρωτοβάθμιο όργανο (για τους ανώτατους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ) αποτελεί νομοθετική εγγύηση μίας αποτελεσματικής κατ’άρθρο 13 ΕΣΔΑ ουσιαστικής προσφυγής των διωκόμενων υπαλλήλων εντός της δημόσιας διοίκησης. Συνεπώς, υπό το πρίσμα αυτό είναι σαφές ότι η νομοθετική κατοχύρωση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αποτελεί έκφανση ατομικού δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων που έχει ρητό έρεισμα σε διάταξη υπερνομοθετικής ισχύος.
  3. Η νομοθετική κατοχύρωση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου τόσο όταν λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο, όσο και όταν λειτουργεί ως πρωτοβάθμιο διασφαλίζει τη δυνατότητα να επιλυθούν οι οικείες υποθέσεις χωρίς σοβαρό οικονομικό κόστος για τους δημοσίους υπαλλήλους, δοθέντος ότι επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση των διωκόμενων υπαλλήλων (δηλαδή χωρίς συμπαράσταση με δικηγόρο-άρθρο 146Α παρ.12 ΥΚ), ενώ αποτρέπεται με τον τρόπο αυτό η πρόωρη προσφυγή στη δικαιοσύνη, η οποία είναι αρκετά δαπανηρή (τόσο λόγω των απαιτούμενων δικαστικών εξόδων, όσο και των αμοιβών των δικηγόρων), αλλά και χρονοβόρα. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η υπέρμετρη επιβάρυνση της διοικητικής δικαιοσύνης από την επίλυση πειθαρχικών υποθέσεων, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι πειθαρχικές υποθέσεις περατούνται κατά τη διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η αποσυμφόρηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων από τον αντίστοιχο φόρτο. Είναι σαφές ότι εάν καταργηθεί το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο θα αυξηθεί ο όγκος των πειθαρχικών υποθέσεων στα εν λόγω δικαστήρια κάτι που θα οδηγήσει σε επιβάρυνση του δικαιοδοτικού έργου τους και σε καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης.
  4. Σε σχέση με την κατοχυρούμενη αποκλειστική απασχόληση των λειτουργών του ΝΣΚ στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που αποτελεί και το κατ’ αρχήν αντικείμενο της προτεινόμενης νομοθετικής ρυθμίσεως προς τον Υπουργό Οικονομικών, αρκεί να παρατηρηθεί ότι πρώτον η παρ.5 του άρθρου 146Α ΥΚ προβλέπει ότι οι λειτουργοί του ΝΣΚ μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δεύτερον επισημαίνεται ότι στην πράξη ως Εισηγητές των πειθαρχικών υποθέσεων κατά την παρ.13 του άρθρου 146 ΥΚ ορίζονται από τον Πρόεδρο των δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων οι Νομικοί Σύμβουλοι του ΝΣΚ, οι οποίοι λόγω ακριβώς της αποκλειστικής τους απασχόλησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συντάσσουν πλήρεις και τεκμηριωμένες εισηγήσεις, σε εύλογο χρόνο, και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική άσκηση του δικαιοδοτικής φύσεως έργου των εν λόγω συμβουλίων.

κ. Υπουργέ,

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί να απορρίψετε ασυζητητί την πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ και να προβείτε σε κάθε δέουσα ενέργεια προς διαφύλαξη του θεσμού του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως αυτός κατοχυρώνεται νομοθετικά και έχει απρόσκοπτα λειτουργήσει για πολλά χρόνια.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Επιστολή προς Υπουργό Εσωτερικών – Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Print Friendly, PDF & EmailSource link