ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – 1 – Για την πραγματοποίηση του 38ου Εκλογο – απολογιστικού Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

13 Σεπτεμβρίου 2022


                      ΠΡΟΣ:

  1. Ομοσπονδίες – μέλη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  2. Νομαρχιακά Τμήματα Α.Δ.Ε.Δ.Υ
  3. Μέλη Γενικού Συμβουλίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  4. Ελεγκτική Επιτροπή
  5. Επιτροπή Πιστοποίησης

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – 1 –

Για την πραγματοποίηση του 38ου Εκλογο – απολογιστικού Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2022 θα  πραγματοποιηθεί το 38ο Τακτικό Εκλογο-Απολογιστικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Novotel
(Μιχ. Βόδα 4-6).

Αναφορικά με τα θέματα προκήρυξης – σύγκλησης, αρμοδιοτήτων και διαδικασιών του Συνεδρίου, σας παραπέμπουμε στα άρθρα 27, 28, 29, 30 του Καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενώ ειδικότερα και με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία και έγκυρη συμμετοχή στις διαδικασίες του Συνεδρίου, υπογραμμίζεται το άρθρο 28 («Συγκρότηση Συνεδρίων») του Καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και πιο συγκεκριμένα τα εξής σημεία:

α. Το Συνέδριο συγκροτείται από τους αιρετούς αντιπροσώπους των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που έχουν εκλεγεί με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως αυτή καθιερώνεται με το Ν. 1264/82.

β. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Οργάνωσης εξαρτάται από τον αριθμό των φυσικών μελών που ψήφισαν στις αρχαιρεσίες των Πρωτοβάθμιων Σωματείων (σ.σ. για κάθε 375 ψηφίσαντα μέλη Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων – Μελών της αντίστοιχης Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης – Μέλους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. Όταν το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από το 50% του 375, δηλ. 188 και άνω, εκλέγεται ένας (1) ακόμη σύνεδρος).

γ. Για τη νομιμοποίηση και τη συμμετοχή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαιτείται να κατατεθούν στην Επιτροπή Πιστοποίησης πριν την έναρξη του Συνεδρίου όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (αντίγραφα των πρακτικών των εκλογών της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης και των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων – Μελών της, καθώς και οι καταστάσεις ψηφισάντων).

Το επόμενο Γενικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου θα νομιμοποιήσει όλους τους αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών που έχει ελέγξει η Επιτροπή Πιστοποίησης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Εξυπακούεται πως για να γίνει η νομιμοποίηση θα πρέπει οι Ομοσπονδίες να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ταμειακά τακτοποιημένη θεωρείται η Οργάνωση – μέλος που δεν οφείλει συνδρομές πλέον των έξι (6) μηνών. Ως εκ τούτου οι Ομοσπονδίες μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα πρέπει ένα τουλάχιστον μήνα πριν την έναρξη του Συνεδρίου να έχουν τακτοποιήσει έως και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

 

δ. Παραίτηση αντιπροσώπου γίνεται προς το Συνέδριο, που τον αντικαθιστά ταυτόχρονα με τον αμέσως επόμενο του συνδυασμού.

ε. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα λόγου, μίας ψήφου, καθώς και δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα Όργανα αυτοπροσώπως.

στ. Στο Συνέδριο συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και τα μέλη του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου, έστω κι αν δεν έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι.

Θα ακολουθήσει νεότερη Εγκύκλιος σχετικά με την κάλυψη των εξόδων των συμμετεχόντων στo Συνέδριo.

 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2022.08.30 – Ενημερωτική Εγκύκλιος 1 για το 38ο Εκλογο-Απολογιστικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Print Friendly, PDF & EmailSource link