Ενημερωτική Εγκύκλιος προς Ομοσπονδίες | ΑΔΕΔΥ

25 Απριλίου 2024


Αθήνα 24.8.2010

Προς
Τις Οργανώσεις – Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 34ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ενημερωτική Εγκύκλιος

Όπως και στην από 16/06/2010 προκήρυξη αναφέρεται, η πραγματοποίηση του 34ου Συνεδρίου μας θα λάβει χώρα στην Αθήνα και σε Συνεδριακούς χώρους του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2010.
Επειδή τελευταία έχουμε γίνει δέκτες πολλών ερωτημάτων και διευκρινήσεων που αφορούν τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη διαδικασία και τις αρμοδιότητες του Συνεδρίου, παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τα άρθρα 27, 28, 29 και 30 του καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όπου αναφέρονται όλα όσα απαιτούνται να γίνουν πριν και κατά την πραγματοποίηση του συνεδρίου, ιδιαίτερα δε στο άρθρο 28 τονίζεται ότι:

α.- Συμμετέχουν σε όλες τις εργασίες του συνεδρίου (λόγου, ψήφου κ.λ.π.) οι αιρετοί αντιπρόσωποι όλων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., των οποίων η εκλογή έχει γίνει με τα προβλεπόμενα στο Ν. 1264/82 (απλή αναλογική).
β.- Ο αριθμός των αντιπροσώπων της κάθε οργάνωσης εξαρτάται από τον αριθμό των φυσικών μελών που ψήφισαν στις αρχαιρεσίες των Πρωτοβάθμιων Σωματείων (375 ψηφίσαντες για κάθε έναν αντιπρόσωπο). Όταν το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από το 50% του 375 (188 και άνω) εκλέγεται ένας (1) ακόμη σύνεδρος.
γ.- Για τη νομιμοποίηση και τη συμμετοχή στο συνέδριο απαιτούνται να κατατεθούν στην Επιτροπή Νομιμοποίησης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αντίγραφα των πρακτικών των Εφορευτικών Επιτροπών των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, καθώς και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας.Όλα τα παραπάνω νομιμοποιητικά στοιχεία υποβάλλονται στην Επιτροπή Νομιμοποίησης ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη του Συνεδρίου.
Στην ίδια προθεσμία γίνεται και η οικονομική τακτοποίηση των Οργανώσεων – Μελών.
γ.- Η παραίτηση και η αντικατάσταση των συνέδρων γίνεται στο Συνέδριο.
ε.- Στο Συνέδριο συμμετέχουν και τα μέλη του τελευταίου Γενικού Συμβουλίου, που δεν έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι, με δικαίωμα λόγου.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ 34ο ΣΥΝΕΔΡΙΟSource link