Εκλογές για την Ανάδειξη Αιρετών Εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

31 Ιουλίου 2018

Μετά το υπ’ αριθμ. Φ.200.1/3/55750 Σ12662/20-7-2018 έγγραφο του ΕΔΤ σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας στις περιφερειακές υπηρεσίες, διαπιστώνεται πως προκύπτει πρόβλημα με την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ απευθύνθηκε σε δυο έγκριτους νομικούς οι οποίοι της διατύπωσαν το παρακάτω νομικό κείμενο:

“ Οι διευκρινιστικές οδηγίες της Ειδικής Γραμματέως ΥΠΕΘΑ , και στο μέρος που αφορούν την ψηφοφορία με αλληλογραφία, δεν αναφέρουν στην ακολουθητέα διαδικασία όλα τα απαραίτητα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ 684 Β΄, στάδια της εκλογικής διαδικασίας, τα οποία διασφαλίζουν επαρκώς την επιτασσόμενη από το άρθρο 14 παρ. 1β του Ν. 1586/1986 (ΦΕΚ Α΄37) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της Α.Π. ΔΙΚ ΠΡ/80/30/8703/16.9.1988 αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, αμεσότητα, καθολικότητα και μυστικότητα της διαδικασίας της ψηφοφορίας καθώς και την αριθμητική ισότητα της ψήφου (ενδεικτικά αναφερομένων της βεβαίωσης παράδοσης και παραλαβής του εκλογικού υλικού από κάθε εκλογέα στο αντίγραφο του εκλογικού καταλόγου, της μνείας ότι πρέπει ο ειδικός φάκελος να ταχυδρομηθεί το ταχύτερο δυνατό, ώστε να φθάσει στον παραλήπτη μέχρι την καθορισμένη ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας διότι φάκελοι που θα φθάσουν στον παραλήπτη - μέλος της εφορευτικής επιτροπής - μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπόψη κ.α.), έτι περαιτέρω δε, περιλαμβάνουν προϋποθέσεις που δεν τάσσει ο Νόμος (Υποχρέωση επισύναψης του σχετικού αντιγράφου του αποδεικτικού συστημένης επιστολής στον ειδικό φάκελο, επί ποινή απαραδέκτου της επιστολικής ψήφου), με συνέπεια να ελλοχεύουν κίνδυνοι παραβίασης των αρχών της αμεσότητας, καθολικότητας και μυστικότητας της ψηφοφορίας, ως και διαβλητότητας της διαδικασίας και νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος.”

 Περαιτέρω, μετά από διερεύνηση με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο έγγραφο με ειδικές οδηγίες, καθώς είναι σαφής η διαδικασία από τον ίδιο τον Νόμο.​

 Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε την Ειδική Γραμματέα ΥΠΕΘΑ να επανεκδώσει Διευκρινιστικές Οδηγίες σχετικά με την Ψηφοφορία με Αλληλογραφία για την Ανάδειξη των Αιρετών Εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, συμφώνως με τις προαναφερθείσες διατάξεις (άρθρο 14 παρ.1 του Ν. 1586/1986 (Α΄ 37), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 της περιπτ. Β του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (Α΄ 81) και το άρθρο 37 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) σε συνδυασμό άρθρο 1 της Α.Π. ΔΙΚ ΠΡ/80/30/8703/16.9.1988 αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 684 Β΄).

 Η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ αναμένει την έκδοση νέου εγγράφου, ώστε να μην δημιουργούνται ούτε καν υπόνοιες επί της νομιμότητας της διαδικασίας, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της, σε περίπτωση μη επανεκδόσεως Διευκρινιστικών Οδηγιών, συμφώνως με τις προαναφερθείσες διατάξεις. 

 

Από την Διοίκηση της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2018/07/ΕΓΓΡΑΦΟ-Υ.Σ.-PDF.pdf" viewer="google"]