Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 14.01.2020 – Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.

17 Ιανουαρίου 2020
Source link