Δήλωση Προσβασιμότητας Ιστοτόπου ΠΟΕ-ΥΕΘΑ


Η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο (https://www.poe-yetha.gr) προσβάσιμο, σύμφωνα με το ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020) Κεφάλαιο Η’ «Ψηφιακή προσβασιμότητα».
Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο: ΠΟΕ-ΥΕΘΑ – https://www.poe-yetha.gr.

1. Κατάσταση συμμόρφωσης
Ο παρών ιστότοπος https://www.poe-yetha.gr συνάδει με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του Άρθρου 39 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020).
2. Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας
Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις (18/4/2024).
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση με χρήση του εργαλείου UserWay Website Accessibility Widget.
Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης έγινε στις (20/4/2024).
3. Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου https://www.poe-yetha.gr κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού που εμφανίζεται σε σημείο περιμετρικά της σελίδας. Αφού το ενεργοποιήσετε, περιμένετε λίγο ώστε να φορτωθεί στο σύνολό του.

4. Περιγραφή μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων
Η Π.Ο.Ε – Υ.ΕΘ.Α μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου, πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν.
Σε μια συνεχή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά τον οικείο ιστότοπο με το σαρωτή προσβασιμότητας του UserWay για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο στον ιστότοπο και την εφαρμογή πλήρως προσβάσιμα, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β, παρ. 4, άρθρ. 42 του Ν. 4727/2020, στην παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας εμπεριέχεται μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, μέσα από τον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτημα για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτημα για πληροφορίες που ελλείπουν.
Στην ΠΟΕ-ΥΕΘΑ τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου/ης, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου poeyetha1@gmail.com .

Διαδικασία εκτέλεσης
Η απάντηση θα σας κοινοποιηθεί με πρόσφορο τρόπο το συντομότερο δυνατό. Αν το αίτημα που αποστέλλεται μέσα από τον μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων δεν απαντηθεί εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας ή δεν απαντηθεί ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).