Αίτηση θεραπείας προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

9 Δεκεμβρίου 2014

Κατεβάστε την αίτηση θεραπείας προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την ανάκληση των Τελικών Πινάκων Κατάταξης και Διάθεσης Προσωπικού που κατήρτισε το ΑΣΕΠ   δυνάμει της υπ’αριθμ. 11/2014 Απόφασης  Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  (Φ.Ε.Κ Β΄ 1205/13 Μαΐου 2014), αναφορικά με την κινητικότητα του  προσωπικού  που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή κοινών υπουργικών αποφάσεων και διαπιστωτικών πράξεων, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του N. 4172/2013 (Α'167).

Στην παράγραφο 2 μπορείτε να επικαλεστείτε και να συμπληρώσετε οποιονδήποτε προσωπικό λόγο θεωρείτε σημαντικό να ληφθεί υπ' όψιν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού κατά την εξέταση της αίτησής σας.

Η αίτηση θεραπείας:

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/POE_aitisi-therapeias.pdf" download="all" viewer="google" text="Κατέβασμα"]